Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Książka o umowach o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, jak również pracowników administracji publicznej zajmujących się zamówieniami publicznymi. Może także zainteresować dydaktyków i studentów publicznego prawa gospodarczego, a także przedsiębiorców będącym wykonawcami lub podwykonawcami.
W książce Umowa o podwykonawstwo w prawie zamówień publicznych omówiono konstrukcję i znaczenie umów o podwykonawstwo w kontekście zamówień publicznych udzielanych na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem zagadnień cywilnoprawnych. Autorka omawia tę problematykę na gruncie prawa polskiego z odniesieniami do przepisów prawa unijnego. W książce o umowach w zamówieniach publicznych wyd. Wolters przedstawiono następujące zagadnienia:
charakter prawny i elementy składowe umowy o podwykonawstwo,
dopuszczalność powierzenia wykonania części zamówienia osobom trzecim,
ograniczenie możliwości korzystania z podwykonawstwa,
podwykonawstwo na etapie przygotowania postępowania, udzielania i wykonania zamówienia publicznego,
prawa i obowiązki stron umowy o podwykonawstwo,
instrumenty ochrony podwykonawców oraz dalszych podwykonawców (np. systemy płatności wykonawcom, gwarancja zapłaty za roboty budowlane, obligatoryjne postanowienia umowy o roboty budowlane). Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonawców?

Autorzy w przystępny sposób przedstawiają najważniejsze zagadnienia związane z tzw. mechanizmem procedury odwróconej. Omawiają zadania zamawiających w zakresie przygotowania i udzielania zamówienia publicznego. Wyjaśniają skutki wykorzystania tej procedury dla wykonawców i możliwości zastosowania środków ochrony prawnej.

Dzięki publikacji czytelnik dowie się m.in:

- w jaki sposób należy przygotować dokumentację postępowania w celu zastosowania procedury odwróconej,
- na jakim etapie prowadzenia postępowania zamawiający ma prawo dokonać modyfikacji treści ogłoszenia oraz zapisów siwz,
- jaki jest zakres przeprowadzania badań oferty w procedurze odwróconej,
- czym różni się pojęcie „oferta oceniona jako najkorzystniejsza” od pojęcia „oferta najwyżej oceniona”,
- w jaki sposób zamawiający powinien przeprowadzić weryfikację wykonawcy przed podjęciem współpracy.
Ponadto poruszone zostały zagadnienia związane z problemami dotyczącymi unieważnienia postępowania, obowiązkiem informacyjnym, a także prowadzeniem postępowania odwoławczego. Książka ma charakter praktyczny – została oparta na doświadczeniach autorów oraz orzecznictwie KIO

Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach public

Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonawców?

Autorzy w przystępny sposób przedstawiają najważniejsze zagadnienia związane z tzw. mechanizmem procedury odwróconej. Omawiają zadania zamawiających w zakresie przygotowania i udzielania zamówienia publicznego. Wyjaśniają skutki wykorzystania tej procedury dla wykonawców i możliwości zastosowania środków ochrony prawnej.

Dzięki publikacji czytelnik dowie się m.in:

- w jaki sposób należy przygotować dokumentację postępowania w celu zastosowania procedury odwróconej,
- na jakim etapie prowadzenia postępowania zamawiający ma prawo dokonać modyfikacji treści ogłoszenia oraz zapisów siwz,
- jaki jest zakres przeprowadzania badań oferty w procedurze odwróconej,
- czym różni się pojęcie „oferta oceniona jako najkorzystniejsza” od pojęcia „oferta najwyżej oceniona”,
- w jaki sposób zamawiający powinien przeprowadzić weryfikację wykonawcy przed podjęciem współpracy.
Ponadto poruszone zostały zagadnienia związane z problemami dotyczącymi unieważnienia postępowania, obowiązkiem informacyjnym, a także prowadzeniem postępowania odwoławczego. Książka ma charakter praktyczny – została oparta na doświadczeniach autorów oraz orzecznictwie KIO